15 มกราคม 2559

แจกฟรี!!! โปรแกรมดวงไทย

          โปรแกรม “ดวงไทย” เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อประโยชน์แก่นักโหราศาสตร์ ในระดับผู้สนใจศึกษาจนถึงระดับนักพยากรณ์ได้ใช้ เพื่อการตั้งรูปดวงราศีจักรตามหลักโหราศาสตร์ไทยสุริยยาตรวิธี โดยในครั้งนี้ผู้จัดทำได้ใช้ผลคำนวณสุริยยาตร จากคัมภีร์สุริยยาตร์ ตามแนวทางอาจารย์ พลตรี บุนนาค  ทองเนียม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากท่านภัณธิภร  วงษ์จันทร์เพ็ญ แห่งสำนักพิมพ์บ้านแม่มด ได้จัดส่งตำรานี้มาให้เป็นที่ระลึกในการทำงานโหราศาสตร์ และยังเป็นธุระในการนำเอาสูตรการเขียนเป็นโปรแกรมแล้ว ไปมอบให้ท่านอาจารย์บุนนาค  ทองเนียม ปรมาจารย์โหรภาคคำนวณในยุคปัจจุบันช่วยตรวจทานเพื่อความถูกต้องอีกชั้นหนึ่งด้วย ซึ่งผู้จัดทำต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์บุนนาค  ทองเนียม และท่านภัณธิภร  วงษ์จันทร์เพ็ญ ในโอกาสสำคัญที่สุดแห่งชีวิตคนทำงานโหราศาสตร์นี้อย่างสูง
          โปรแกรม “ดวงไทย” แสดงรูปดวงราศีจักรอันมีปัจจัยที่ใช้ในการพยากรณ์ เช่น พระเคราะห์และฉายาเคราะห์ คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ มฤตยู ราหู และเกตุ ลัคนา ตนุเศษ ชันษาจรปีแบบตนุลัคน์กระโดด ชันษาจรเดือน ทักษาเดิม-จร ตรีวัย เป็นต้น ส่วนแสดงรายละเอียดปัจจัยเดิมและจรในระดับราศี องศา ลิปดา ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ หมวดฤกษ์ วันที่และเวลาดาวยกย้ายราศี วิกลคติ มาตรฐานดาว , ปฏิทินจันทรคติไทยแสดงผลตั้งแต่ปี พ.ศ.2484-2620 ,ส่วนแสดงปัจจัยวิเคราะห์ที่แสดงความหมายลัคนา ตนุเศษ และส่วนวิเคราะห์ปัจจัยเดิมทำให้สะดวกในการพิจารณาปัจจัยประกอบการพยากรณ์ , ส่วนแสดงความหมายดาวจรกระทบดาวเดิม หรือ คัมภีร์จักรทีปนีจร ใช้ประกอบการพยากรณ์จรได้เป็นอย่างดี ,แสดงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจริงตามแต่ละจังหวัดในช่วงเวลานั้นๆ
          อย่างไรก็ดี โปรแกรม “ดวงไทย” อาจมีข้อบกพร่องบางประการให้ท่านได้พบเห็นในการใช้งานจริง หากท่านผู้ใช้พบปัญหาใด หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อผู้จัดทำโดยตรงที่อีเมล์ tepar2009@gmail.com หรือที่กลุ่มเฟสบุค : สมุดจดดวง และ ชมรมพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ไทย หรือที่หน้าเพจเฟสบุค : วิวิธโหราศาสตร์ ผู้จัดทำยินดีน้อมรับเอาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนั้นไปแก้ไขพัฒนาโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์ต่อไป
ผู้จัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาโปรแกรม “ดวงไทย” ที่พัฒนาขึ้นมาดวยความตั้งใจอันดีนี้ จะเปนประโยชนแกทานผูสนใจใชงานไดบางไมมากก็นอย ขออํานาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัย ครูบาอาจารย และคุณงามความดีทั้งหลาย จงบันดาลประโยชนสําเร็จอันมีวิชาความรูทางโหราศาสตรนี้ เปนเหตุปจจัยใหทานเจริญสุขวัฒนะทางโหราศาสตรและเปนนักโหราศาสตรที่ดีของสังคมสืบไป

ธีรพร  เพชรกำแพง
ผู้จัดทำโปรแกรม
ลิงค์ดาวน์โหลด